Tuesday, 22 February 2011

डराव डराव!


डराव डराव! डराव डराव!
का ओरडता उगाच राव?

पत्ता तुमचा नव्ह्ता काल,
कोठुनी आला? सांगा नाव,
धो धो पाउस पडला फार,
तुडुंब भरला पहा तलाव,
सुरू जाहली अमुची नाव
आणिक तुमची डराव डराव!

बटबटीत डोळ्यांचे ध्यान,
विचित्र तुमचे दिसते राव!
सांगा तुमच्या मनात काय?
ही घ्या छत्री, ही घ्या नाव,
जा गाठा जा अपुला गाव
आणि थांबवा डराव डराव!

- ग. ह. पाटिल

No comments:

Post a Comment